Soczysta limonka


Kolor li­mon­ki to motyw przewodni tego domu - jest lekki, ete­rycz­ny i sym­bo­li­zu­jący swo­bo­dę ducha, ra­dość, za­ba­wę oraz po­zy­tyw­ną ener­gię. Ta jasna, czy­sta, trans­pa­rent­na barwa do­da­je     na­dziei, opty­mi­zmu, two­rzy na­strój świe­żo­ści i otwar­to­ści.

Mus z li­mon­ki jest barwą przy­ja­zną, do­da­ją­cą po­zy­tyw­nej, na­tu­ral­nej ener­gii. Na­le­ży ona do gamy ko­lo­rów ja­snych, tak więc nie zmniej­sza optycz­nie prze­strze­ni. W żół­ta­wym świe­tle zy­sku­je na lek­ko­ści, nio­sąc od­prę­że­nie i bło­gość. Przy­wo­dzi na myśl siel­skie pej­za­że pełne wio­sen­nych łąk. Przy oświe­tle­niu o lekko nie­bie­ska­wej bar­wie lub będąc w miej­scach za­cie­nio­nych, zy­sku­je na             dra­pież­no­ści i mo­ty­wu­je do dzia­ła­nia. Zatem spraw­dzi się nie­za­leż­nie od pory roku - zimą do­da­jąc ener­gii, a latem przy­jem­nie wy­ci­sza­jąc. Zdjęcia z: ww.nicovdmeulen.com


Related Posts

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Dziekuję za komentarz i zapraszam ponownie!